o projektu

Stručný popis akce: Přes nevelkou zeměpisnou vzdálenost se akademické prostředí Opolské polytechniky (PO) a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) vyznačuje nízkou úrovní integrace. Spolupráce obou škol zahrnuje jen málo oblastí, její míra je příliš nízká. Je také nemnoho společných iniciativ, kontaktů, navázaných přátelských vztahů.

Chceme to změnit realizací projektu „Vysoké školy bez hranic – budování vztahů mezi technickými vysokými školami z Opolí a Ostravy“. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň integrace vysokých škol, navázat kontakty, iniciovat budoucí spolupráci a utužit vztahy. Realizace projektu přispěje k rozvoji a podpoře rozvoje spolupráce mezi veřejností na obou stranách hranic se zaměřením na zlepšení společenských a kulturních vztahů.

Projekt má sloužit především k upevnění vztahů akademické veřejnosti z Polska i Česka a má také vytvořit základy pro další trvalou a dlouhodobou spolupráci.

K dosažení výše uvedených cílů se uskuteční následující úkoly:

  • Exkurse do Polska pro 30 pracovníků VŠB-TU (prohlídka různých koutů Opolska)
  • Účast pracovníků VŠB-TU na pikniku pořádaném na PO
  • Exkurse do Česka pro 30 pracovníků PO
  • Propagační akce.

Vzhledem ke skutečnosti, že obě školy mají podobný profil (technický), v budoucnu bude možné realizovat řadu nových společných projektů. Ze stejného důvodu je vybraný partner optimální z hlediska řešení problému nedostatku vhodných vztahů mezi technickými školami na obou stranách pohraničí.

Přeshraniční dopad: Projekt ve velmi vysoké míře splňuje podrobný cíl oblasti podpory 3.3 jako posilování přeshraničních kontaktů obyvatel, jelikož realizací exkursí a společné akce, díky přímému kontaktu pracovníků žijících na obou stranách česko-polské hranice bude možné zpracovat společná výzkumná témata, vyměňovat si zkušenosti v oblasti vzdělávání a fungování obou vysokých škol a široce pojaté posílení spolupráce a upevnění vztahů.

Projekt přispívá k vytvoření společných česko-polských struktur v oblasti vysokého školství a vědy a rozvoji přeshraničních vztahů mezi technickými vysokými školami česko-polského pohraničí.

Vzájemné návštěvy v rámci exkursí a společná akce budou podnětem k rozvoji přeshraničních kontaktů obou vysokých škol ve společenské a kulturní oblasti. Díky tomu se zlepší kvalita spolupráce a dojde k posílení společného výzkumného prostoru.

Cíle / očekávané výsledky / dopady: Hlavním cílem projektu je ZVÝŠIT ÚROVEŇ INTEGRACE PO A VŠB-TU, NAVÁZAT KONTAKTY, INICIOVAT BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI A UTUŽIT VZTAHY.

Cíl projektu vyhovují hlavnímu cíli prioritní osy 3 určené v OPPS ČR-PR, což je podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských kontaktů, společenských iniciativ, kulturních, rekreačních a vzdělávacích akcí a spolupráce jednotek veřejné správy a organizací poskytujících veřejné služby.

Projekt také vyhovuje podrobnému cíli 3 prioritní osy Stimulace rozvoje místní veřejnosti podporou akcí uskutečňovaných místními aktéry.

Copyright © 2013 Politechnika Opolska | Biuro Funduszy Strukturalnych