o projekcie

Pomimo niewielkiej odległości geograficznej środowisko akademickie Politechniki Opolskiej (PO) oraz Vysokiej Skoly Banskiej-technical University Ostrava (VSB-TU) cechuje się niskim poziomem integracji. Współpraca między uczelniami obejmuje niewiele obszarów, jej poziom jest zbyt niski. Niewiele jest też wspólnych inicjatyw, kontaktów, nawiązanych przyjaźni.

Poprzez realizację projektu „Uczelnie bez granic –budowa powiązań pomiędzy technicznymi uczelniami z Opola i Ostrawy” chcemy to zmienić. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji pomiędzy uczelniami , nawiązanie kontaktów, zainicjowanie przyszłej współpracy i zacieśnienie więzi. Poprzez realizację projektu możliwe będzie rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na poprawę stosunków społecznych i kulturalnych.

Projekt ma służyć przede wszystkim zacieśnieniu więzi społeczności akademickiej z Polski i z Czech a także ma stworzyć podstawy pod dalszą trwałą i długookresową współpracę.

Aby osiągnąć powyższe cele zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Wizyta studyjna do Polski dla 30 pracowników VSB-TU (Wycieczka po zakątkach Opolszczyzny)
  • Udział 30 pracowników VSB-TU w majówce organizowanej na PO
  • Wizyta studyjna do Czech dla 30 pracowników PO
  • Działania promocyjne.

W związku z faktem, że obie uczelnie mają podobne profile (techniczne) w przyszłości możliwe będzie zrealizowanie wielu nowych wspólnych projektów. Z tego samego powodu wybrany partner jest optymalny pod względem rozwiązania problemu jakim jest brak odpowiednich powiązań pomiędzy politechnikami po obu stronach pogranicza.

bProjekt spełnia cel szczegółowy dziedziny wsparcia 3.3 Wzmacnianie kontaktów transgranicznych mieszkańców w bardzo wysokim stopniu, gdyż poprzez realizację wizyt studyjnych i wspólnej imprezy, dzięki bezpośredniemu kontaktowi pracowników zamieszkujących obie strony granicy polsko-czeskiej możliwe będzie wypracowanie wspólnych tematów badawczych, wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia oraz funkcjonowania obu uczelni oraz szeroko pojęte wzmocnienie współpracy i zacieśnienie więzi.

Projekt przyczynia się do stworzenia wspólnych struktur polsko-czeskich w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rozwoju transgranicznych stosunków między technicznymi uczelniami pogranicza polsko-czeskiego.

Wzajemne odwiedziny w ramach wizyt studyjnych oraz wspólna impreza będą impulsem do rozwoju kontaktów transgranicznych obu uczelni w obszarze społecznym i kulturalnym. Dzięki temu poprawi się jakość współpracy oraz nastąpi wzmocnienie wspólnego obszaru badawczego.

b Celem głównym projektu jest ZWIĘKSZENIE POZIOMU INTEGRACJI POMIĘDZY PO ORAZ VSB-TU, NAWIĄZANIE KONTAKTÓW, ZAINICJOWANIE PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY I ZACIEŚNIENIE WIĘZI.

Cel projektu jest zgodny z celem głównym osi priorytetowej 3 określonym w PO WT RCz-RP, którym jest wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne.

Projekt jest również zgodny z celem szczegółowym 3 osi priorytetowej jakim jest Stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez aktorów lokalnych.

Copyright © 2013 Politechnika Opolska | Biuro Funduszy Strukturalnych